Ochrona środowiska

KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI

 

Informacja dla klientów firmy Arpex Sp z o.o. dotycząca stawek kosztów gospodarowania odpadami (KGO) , stanowiących składnik ceny sprzętu, który zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U 2015 r. poz.1688) kwalifikuje się do sprzętu przeznaczonego do gospodarstw domowych.

Koszty gospodarowania odpadami obejmują koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu albo innego niż recykling procesu unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Stawki jednostkowe KGO umieszczone są poniżej. Wykaz ten będzie aktualizowany na stronie www.arpex.com.pl

Firma Arpex Sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem rejestrowym 000006817. Posiada umowę zawartą z AURAEKO Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

                             Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO)

Artykuł Wartość opłaty recyklingowej [zł/kg]
Świecące rogi diabła                   0,17

 

 
 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O ZAKAZIE UMIESZCZANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO  I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI.

 

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

kosz - odpady gospodarcze

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z odpadami gospodarczymi.


Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, objętego obowiązkiem utylizacji, do specjalizowanych punktów wyszczególnionych w Rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lista punktów dostępna pod adresem: https://bdo.mos.gov.pl/web/
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
 
 

Klienci

hurtowi

Produkty firmy Arpex dostępne są
w sieci ponad 380 dużych i średnich hurtowni w całym kraju.

Nasi

partnerzy

Sprawdź,
dlaczego warto
nam zaufać.

Party Time

Eksport

Sprzedaż na rynki
zagraniczne.